Horský hotel Králova studňa
Rezervácia
vyplňte nezáväzný
on-line formulár:
príchod: Dátum príchodu
odchod: Dátum odchodu
hostia:
SK Okolie Veľká Fatra

Veľká Fatra

Národný park

bol vyhlásený nariadením vlády Slovenskej republiky v roku 2002. Vznikol z bývalej CHKO z roku 1973. S rozlohou 40 371 ha sa rozprestiera v okresoch Banská Bystrica, Turčianske Teplice, Ružomberok a Martin.

Geomorfológia a vodstvo

Medzi najvýznamnejšie krasové doliny patrí Gaderská, Blatnická, Necpálska, Žarnovická a Harmanecká. Odlišný ráz majú Ľubochnianska, Kantorská, Bystrá a Revúcka. Najviac jaskýň, ktoré sú charakteristické pre toto územie, sa nachádza v Blatnickej a Gaderskej doline. Medzi najvýznamnejšie patria jaskyne Mažarná na svahu Tlstej, Horná a Dolná Túfna. Jedinou sprístupnenou je Harmanecká jaskyňa

Územie sa vyznačuje bohatou sieťou povrchových i podzemných vôd. O existencii minerálnych prameňov na tomto území svedčia kúpele v Ľubochni a v Turčianskych Tepliciach. Podstatnú časť prítokov odvodňuje Váh. Do Hrona ústí jediný potok, ktorý dal názov aj banskému mestu pod Urpínom, potok Bystrica. Práve ten pramení na Kráľovej studni. V ochrannom pásme sa nachádza prameň stolovej vody Fatra a minerálny prameň Medokyš v Jahodníckych hájoch, či kyselka pri Mošovciach.

Lesy a Rastlinstvo

Najvýraznejšou krajinotvornou zložkou sú lesy, ktoré pokrývajú 84 % plochy národného parku. Najrozšírenejšou drevinou je smrek obyčajný, buk lesný, borovica lesná a javory. Súvislejšie porasty borovice kosodrevinovej – kosodreviny sú na Čiernom Kameni. Miestami je hojná jarabina vtáčia. V Blatnickej a Gaderskej doline na ne vyššie nadväzujú spoločenstvá s borovicou lesnou a smrekovcom opadavým. Jedinečný je najväčší výskyt tisu obyčajného v Európe.

Rastlinstvo územia je neobyčajne pestré. Zastúpené sú tu druhy teplomilné, horské aj vysokohorské. Predstaviteľmi teplomilných spoločenstiev. Vyskytujú sa tu druhy ako kostrava tatranská, ostrica pevná, mednička brvitá, prvosienka holá, pabodliak rôznofarebný, jarabina mišpuľková (fialka žltá sudetská a i).

Len najteplejšie a najvýslnnejšie polohy obsadzuje ľan žltý, kavyľ Ivanov a iné. Z vysokohorských druhov tu rastie kozinec alpínsky, lomikameň vždyzelený, papradka alpínska, kamzičník rakúsky a iné. Nachádzajú sa tu aj karpatské endemity horčičník Wittmannov, klinček lesklý (Dianthus nitidus), klinček včasný, soldanelka karpatská, poniklec slovenský a ďalšie.

Živočíšstvo

Bezstavovce územia neboli zatiaľ podrobnejšie preskúmané. Z mäkkýšov sa tu vyskytuje napríklad argna karpatská a drobnička. Z bezstavovcov tu nájdeme napr. mnohonôžky . Z motýľov tu žije jasoň červenooký, babôčka osiková, vidlochvost feniklový, mlynárik žeruchový. Môžeme tu nájsť krasoňa jedľového, vrzúnika praslenového, tvrdoňa deväťsilového a iné. Z obojživelníkov sa tu vyskytuje salamandra škvrnitá, mlok karpatský, ropucha bradavičnatá a rosnička zelená.

Z plazov je tu možné obdivovať jaštericu živorodú alebo jaštericu múrovú, slepúcha hladkého, či vretenicu severnú. Z rýb si zasluhuje osobitnú pozornosť kráľovná našich vôd – hlavátka veľká v rieke Turiec. Druhovo bohaté je vtáctvo. Z reliktných druhov vtáctva sa v národnom parku vyskytuje vrchárka červenkavá a murárik červenokrídly.

Osobitná starostlivosť sa venuje dravcom, z ktorých tu hniezdi myšiak lesný, orol skalný, jastrab krahulec, sokol lastovičiar, či sokol sťahovavý. Zo sov tu žije výr skalný. Medzi ohrozené druhy vtákov patrí bocian čierny.

Rozsiahle lesy obýva medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, kuna skalná, kuna lesná, mačka lesná, vydra riečna a iné. Z kopytníkov tu môžeme stretnúť jeleňa európskeho, srnca lesného, či diviaka lesného.

Klimatické pomery

Klimaticky patrí územie do mierne teplej a chladnej horskej oblasti s výraznou geografickou výškovou stupňovitosťou, najvyššie časti Veľkej Fatry patria do studenej až veľmi studenej klimatickej oblasti. Územie má horský zrážkový režim s možnosťou zrážok 800 – 1200 mm. Celé územie sa vyznačuje bohatstvom povrchových i podzemných vôd, ktoré sa sústreďujú predovšetkým vo vápencových horninách a viaceré pramene sa využívajú na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Veľká Fatra bola v roku 1987 vyhlásená za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd.

 
 
 
 

Hotel |    Služby |    História |    Veľká Fatra |    Galéria |    Cenník |    Kontakt

© 2010 Horský hotel Kráľova studňa, Všetky práva vyhradené ; Stránka je optimalizovaná pre IE 6 a vyššie a Firefox